شناخت تومور‌های استخوانی؟!

شناخت تومور‌های استخوانی؟! تومورهای استخوانی زمانی ایجاد می‌شوند که سلول‌های داخل استخوان به‌طور غیرقابل کنترل و نابهنجاری تقسیم ‌شوند و توده یا توده‌ای از بافت غیر طبیعی را تشکیل ‌می‌دهند. …